Hjem| Barn og tannstell | Tannpuss i barnehagen | Hygienetips | Om barnehagepakken | Bestille årsavtale | Fakta og nyheter
 
Ikke hygieniske argumenter mot
 
 

Etter vår vurdering finnes det ikke avgjørende smittevernmessige eller hygieniske argumenter for å gå i mot innføring av daglig tannpuss i norske barnehager, skriver avd. direktør Preben Aavitsland Nasjonalt Folkehelseinstitutt i en vurdering av hygienen ved tannbørsting i barnehagen.

"Vi legger da selvsagt til grunn at man etablerer ordninger som ivaretar de elementære hygieniske prinsipper knyttet til tannpuss. Det vil si at hver barn må ha sitt eget tannpussesett, egen tannkremtube osv slik at felles kontaktpunkter unngås. Videre må tannpussingen være under kontroll av en voksen slik at man i størst mulig grad unngår bytting av tannbørster og annet utstyr og sikrer at utstyret utenom bruk er anbragt slik at barna ikke får tak i det til lek og forbytting.

Vi tar i vår vurdering selvsagt høyde for at forbytting og fellesbruk av tannbørster og utstyr unntaksvis kan skje. Aktuelle smittsomme sykdommer som eventuelt kan overføres ved fellesbruk av tannpusseutstyr vil være øvre luftveiinfeksjoner som forkjølelsesvirus og influensa. Her vil imidlertid smittepresset i en barnehagen være så stort i sesongen at dårlig hygiene ved tannpussen knapt vil være noe økt bidrag.

(...) Historisk sett kan det nevnes at før HIV/AIDS -problematikken dukket opp midt på 80-tallet var det vanlig med daglig tannpuss i norske barnehager. Derretter ble denne praksis gradvis avviklet på 80-tallet. Ikke fordi helsemyndighetene frarådet dette av hygieniske grunner. Tvert i mot står det i AIDS_skriv nr. 25 "Informasjon om HIV-infeksjon og AIDS til personale i barnehager og grunnskoler" (1987) at tannpuss kan utføres som tidligere. (...) "

Kilde: Brev fra Folkehelseinstituttet til Sosial - og helsedirektoratet 29. oktober 2003.

TILBAKE
 
Dentaco as Unnelandsveien 258, 5268 Haukeland | Telefon: 55 25 40 90 | Telefaks: 55 25 40 91 | E-post: info@dentaco.no